TEMSİLCİLİKLER TALİMATI

PİLATES FEDERASYONU TEMSİLCİLİK TALİMATI

 

Amaç

Madde-1

1- Bu Talimatın amacı, il ve ilçelerde Pilates  Federasyonunu temsil etmek üzere fahri olarak görev yapan Pilates Federasyon il ve ilçe  temsilcilerinin görevlerini ve atanma usullerini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde-2

1- Bu Talimat, Pilates Federasyonu il ve ilçe  temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde-3

Bu talimat 5253 sayılı dernekler kanunu 8 maddesindeki Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik açabilirler ve pilates federasyonu ana statüsündeki amaçlarını gerçekleştirmek yönetim kurulu kararıyla   il ve ilçe temsilcilikleri açabilir maddesine dayanmaktadır.

 

Tanımlar

Madde-4

1- Bu Talimatta geçen

a) Federasyon :Uluslararası  Pilates Federasyonunu,

b) Federasyon Başkanı:Uluslararası Pilates Federasyonu başkanını,

c) Yönetim Kurulu :Uluslararası Pilates  Federasyonu yönetim kurulunu,

d) Ülke Temsilcisi :Uluslararası Pilates  Federasyonu Ülke temsilcisini,

e)il Temsilcisi:Uluslararası Pilates  Federasyonu il temsilcisini,

ifade eder.

 

f)İlçe Temsilcisi:Uluslararası Pilates  Federasyonu ilçe temsilcisini,

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Pilates İl Temsilcisi

Madde-5

1- İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, yönetim kurulunca atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

 

İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

Madde-6

1- Pilates eğitim programlarından birine katılarak sertifika sahibi olan, kendisine ait stüdyosu bulunan ve en az 6 aydır eğitmenlik yapan kişiler başvuru yapabilir atama kararı yönetim kurulu kararı ile yapılır

2- İl temsilcisine yardımcı olmak üzere, bağlı branşlar için il temsilcisinin teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile il temsilci yardımcısı ataması yapılabilir.

 

Pilates  İl Temsilcilerinin Görevleri

Madde-7

1- Pilates il temsilcilerinin görevleri;

a) İllerde Federasyonu temsil etmek

b) İllerdeki faaliyet programını hazırlamak  ve Federasyona bildirmek,

c) Federasyon talimatlarını ve duyurularını ile ilgili kişi ve kuruluşlara iletmek,

ç) Pilates faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili eğitim hizmetlerini Federasyon ile işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,

d) İldeki Pilates faaliyetlerinin tüm kayıtlarının tutmak,

 

Pilates İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde-8

1- İl temsilcileri, Federasyonun ildeki  Pilates faaliyetlerinin resmi ve teknik merciidirler.

2- İl temsilcileri, Federasyonun tüm mevzuatının uygulanmasında Federasyona ait organizasyonlarda Federasyona karşı sorumludur.

 

Görevden Ayrılma

Madde-9

1- İl temsilcileri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıca res’ en yönetim kurulu kararı ile de görevlerine son verilebilir. Bu durumlarda yeni il temsilcisi yönetim kurulu kararıyla atanır.

 

Pilates İlçe Temsilcisi

Madde-10

1- İlçelerde , Federasyonu temsil etmek üzere, yönetim kurulunca atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

 

İlçe Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

Madde-11

1- Pilates eğitim programlarından birine katılarak sertifika sahibi  ve en az 6 aydır eğitmenlik yapan kişiler başvuru yapabilir atama kararını yönetim kurulu kararı ile yapılır.

2- İlçe temsilcisine yardımcı olmak üzere, bağlı branşlar için ilçe temsilcisinin teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile il temsilci yardımcısı ataması yapılabilir.

 

Pilates  İlçe Temsilcilerinin Görevleri

Madde-12

1- Pilates ilçe temsilcilerinin görevleri;

a) İlçelerde  Federasyonu temsil etmek

b) İlçelerde  faaliyet programını hazırlamak  ve Federasyona bildirmek,

c) Federasyon talimatlarını ve duyurularını ile ilgili kişi ve kuruluşlara iletmek,

ç) Pilates faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili eğitim hizmetlerini Federasyon ile işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,

d) İlçedeki  Pilates faaliyetlerinin tüm kayıtlarının tutmak,

 

Pilates İlçe Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde-13

1- İlçe temsilcileri, Federasyonun ilçedeki  Pilates faaliyetlerinin resmi ve teknik merciidirler.

2- İlçe temsilcileri, Federasyonun tüm mevzuatının uygulanmasında Federasyona ait organizasyonlarda Federasyona karşı sorumludur.

 

Görevden Ayrılma

Madde-14

1- İlçe  temsilcileri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıca res’ en yönetim kurulu kararı ile de görevlerine son verilebilir. Bu durumlarda yeni ilçe temsilcisi yönetim kurulu kararıyla atanır.

 

 

 

Talimatta Yer Almayan Konular

Madde-15

1- Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde-16

1- Bu Talimat,  Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde-17

1- Bu Talimatın hükümlerini, Pilates  Federasyonu Başkanı yürütür.